Motorický pohon prvků interiérového zastínění

Interiérové zastínění, na rozdíl od exteriérových prvků sluneční ochrany, jako jsou předokenní rolety nebo venkovní žaluzie, plní poněkud odlišné funkce. Hlavní funkcí samozřejmě zůstává regulace světelných podmínek, do pozadí mírně ustupuje ochrana před nežádoucím přehříváním místnosti, a naopak na významu nabývá funkce estetická.

Jestliže se setkáváme s nedoceněním přínosu motorického ovládání u exteriérových slunečních clon, u prvků interiérového zastínění je situace ještě horší a komplikovanější. Je to dáno mimo jiné i tím, že nabídka interiérových prvků je značně široká a různorodá jak po stránce technického řešení, tak z hlediska účelu. I zde však je přínos motorického pohonu významný a při propojení s vhodným systémem ovládání (dálkové ovládání, inteligentní řídicí systémy) dokáže motorický pohon nejen zvýšit uživatelský komfort, ale také přinést úspory energií. Pohony pro interiérové zastínění jsou napájeny jak střídavým napětím
230 V, tak i stejnosměrným napětím 24 V.

interiér s využitím interiérového stínění

Funkce interiérových stínicích prvků vs. motorický pohon

Jak už bylo zmíněno v úvodu, interiérové stínicí prvky slouží některým účelům, které nemohou zastat zařízení exteriérové sluneční a pohledové ochrany, zatímco jiné funkce ustupují do pozadí. Pokusme se definovat alespoň ty nejdůležitější.

  • Regulace přirozeného osvětlení: tato funkce je společná všem prvkům stínicí techniky a ani u interiérového stínění tomu není jinak. Interiérové zastínění umožňuje účinně ovlivňovat jak nastavení intenzity přirozeného osvětlení, tak ochranu proti oslnění a odleskům.
  • Součinnost s exteriérovou protisluneční ochranou: tato funkce je významná zejména u komerčních budov. Pokud je exteriérová sluneční ochrana vyřešena výrobky citlivými na povětrnostní vlivy (především vítr), nastupuje za určitých podmínek interiérová sluneční ochrana na její místo. V případě např. větrného a slunečného počasí může dojít k zatažení exteriérových stínicích prvků do ochranných poloh a bez interiérového stínění není možná regulace přirozeného osvětlení (viz výše) ani ochrana proti nežádoucímu přehřívání vnitřních prostor. Zejména tato funkce interiérového stínění bývá často podceňována.
  • Regulace tepelných podmínek: tato funkce má u interiérového zastínění menší význam než u exteriérových stínicích systémů. Je to dáno umístěním stínicího prvku, který se dopadem slunečního záření sám zahřívá a v interiéru pak působí jako topné těleso. Ochrana proti nežádoucímu přehřívání chráněných prostor je tak méně účinná než v případě venkovního stínění, nicméně stále má svůj nezanedbatelný význam.
  • Ochrana soukromí: nejen při pohledu zvenku. Interiérové stínicí prvky dovolují rozdělit místnost na menší části a docílit tím oddělení funkčních celků, pracovišť apod. Navíc je tato ochrana variabilní a dá se nastavit podle aktuálních požadavků.
  • Funkce estetická a architektonická: interiérové stínicí prvky jsou součástí celkového architektonického řešení prostoru, umocňují jeho estetické vyznění, napomáhají vytvoření příjemného prostředí, ochraně soukromí, …
  • Funkce ochrany proti hluku a nežádoucím tepelným ztrátám: kvůli konstrukci a umístění nemají většinou výrobky interiérového stínění v tomto směru výrazný účinek, výjimku mohou tvořit pouze závěsy z těžkých látek.

Všech těchto funkcí lze samozřejmě využívat i v případě, že jsou stínicí prvky ovládány manuálně. Ovšem největšího účinku a komfortu se dosáhne v případě motorického pohonu; a to zejména tehdy, když jsou pohony ovládány vhodným řídicím systémem. 

Pohony pro horizontální interiérové žaluzie

Pro horizontální interiérové žaluzie připadá v úvahu několik možností, jak jejich motorický pohon vyřešit. Určujícím faktorem je v tomto případě šířka lamel, ale také jejich materiál a celková konstrukce žaluzie.

Pro interiérové žaluzie se šířkou lamel 50 mm se používají pohony napájené ze sítě 230 V / 50 Hz. Konstrukce žaluzie i její ovládání jsou v tomto případě prakticky totožné s řešením, jaké se používá pro žaluzie venkovní.

Pro dekorační interiérové žaluzie s lamelami zhotovenými ze dřeva nebo bambusu se často používají trubkové pohony, určené jinak pro předokenní rolety. Jejich použití je podmíněno speciální konstrukcí žaluzie, neboť hlavní pohonná hřídel žaluzie v tomto případě je klasická roletová osmihranná trubka, většinou o průměru 40 mm. Také tyto pohony jsou napájeny výhradně síťovým napětím 230 V.

Pro interiérové žaluzie s hliníkovými lamelami o šířce 25 mm se vesměs používají pohony, napájené stejnosměrným napětím 24 V. U těchto pohonů je nutné mít na paměti, že elektrický rozvod i ovládání je řešeno odlišně, než jak je obvyklé u pohonů napájených síťovým napětím 230 V. Rozvod je pouze dvouvodičový a směr pohybu je ovládán změnou polarity napájecího napětí. Pro ovládání nelze použít běžné žaluziové ovladače používané pro venkovní žaluzie, ale speciální, které vyhovují zmíněným požadavkům. Pozornost je také třeba věnovat způsobu nastavení koncových poloh žaluzie. Určení a nastavení koncových poloh je závislé na konkrétním typu použitého pohonu a může mít zásadní vliv na mechanickou konstrukci žaluzie, např. na nutnost použití externího mechanického dorazu.

Vertikální žaluzie, plisé, římské rolety, baldachýny, …

Pro motorický pohon plisé, římských rolet a podobných stínicích výrobků se vesměs používají stejné pohony 24 V jako pro interiérové žaluzie. Pro řešení elektroinstalace i pro nastavení koncových poloh tedy platí stejná pravidla, uvedená v předchozím odstavci.

Pro baldachýny a podobná zastínění světlíků je obvykle motorický pohon jediným možným způsobem, jak je ovládat, neboť jsou umístěny ve výšce a nejsou přístupné. Stínicí prvky mohou využívat jak pohonů napájených ze sítě 230 V, tak stejnosměrným napětím 24 V. Který pohon bude použit, je ovlivněno konstrukcí baldachýnu, jeho velikostí, umístěním a mnoha dalšími faktory.

Pro vertikální žaluzie jsou určeny zcela speciální pohony, které ve spojení s mechanikou žaluzie poskytují kromě jejího úplného zatažení či roztažení také možnost naklápění lamel. I tyto pohony existují ve dvojím provedení, pro napájení 230 V nebo 24 V, a podle toho je nutno vyřešit elektroinstalaci.

Závěsy, záclony

Na první pohled by se mohlo zdát, že pro vertikální žaluzie a závěsy (záclony) lze použít stejné pohony. Ve skutečnosti jsou požadavky na motorický pohon obou stínicích prvků natolik odlišné, že je pro závěsy nutné použít speciální typy pohonů.

Závěsy, zejména pokud mají kromě pohledové funkce plnit i funkci akustické izolace proti venkovnímu hluku nebo upravit akustiku místnosti (například při promítání) bývají vyrobeny z těžkých látek. Hmotnost závěsu je tak výrazně vyšší, než je tomu u vertikálních žaluzií. Požadavkem bývá také možnost roztahování buď pouze k jedné straně, nebo naopak ze středu na obě strany (typ opona). Z hlediska ovládání pohybu závěsu je vhodné, aby pohon byl vybaven mechanickou spojkou, která umožní ruční ovládání závěsu, je-li pohon v klidu nebo pokud dojde k výpadku napájení. „Třešničkou na dortu“ může být spouštění pohonu pouhým zatažením za závěs.

Pohony pro závěsy a záclony bývají obvykle napájeny ze sítě 230 V a umožňují jak lokální ovládání, tak zapojení do systému např. v promítacích sálech, konferenčních místnostech apod.

Ovládání motoricky poháněných interiérových clon

Jak už bylo uvedeno v předchozím textu, použité ovládací prvky nebo elektronické řídicí jednotky je nutné volit podle toho, jaký typ pohonu je použit. Nicméně obecně lze shrnout, že jak pro pohony 230 V, tak pro pohony 24 V lze ovládání rozdělit do tří základních skupin.

  • Manuální ovládání lokálním ovladačem (žaluziovým spínačem), které je použitelné zejména pro jeden solitérní prvek interiérového zastínění a při nízkých nárocích uživatele na komfort obsluhy.
  • Elektronické ovládání, kam lze zahrnout zejména stále běžnější a oblíbenější bezdrátové dálkové ovládání. Elektronické ovládání již umožňuje vytvořit i jednoduché automatické systémy, zahrnující např. časovou nebo sluneční automatiku.
  • Inteligentní řídicí systémy, resp. zapojení do systému inteligentní budovy. Toto ovládání je zatím nejběžnější při instalacích v komerčních budovách, ale již si nachází cestu i mezi uživatele v obytné sféře. Díky součinnosti s ostatními systémy budovy (osvětlení, větrání, topení atd.) vzniká pružně a všestranně reagující systém, který dokáže využít vlastnosti každého svého prvku na maximum.

Pokud jsou pro motorické ovládání interiérových clon použity pohony 24 V, je nutné do systému jejich ovládání zahrnout také potřebné napájecí zdroje. Jejich počet a výkon závisí na konkrétní stavební dispozici objektu a nelze pro ni stanovit nějaké obecné pravidlo. Naopak je třeba zdůraznit, že nelze podcenit kvalitu napájecích zdrojů z hlediska parametrů jejich výstupního napětí 24 V, zejména dostatečné stability a nízkého zbytkového střídavého napětí. Nedostatečná stabilita napětí zdroje může být např. příčinou rozdílné rychlosti pohybu clony ve směru nahoru a dolů. Příliš velká střídavá složka ve výstupním napětí 24 V pak může vést ke snížení životnosti pohonů.

Alternativní způsoby napájení

V poslední době se stále častěji objevují požadavky na alternativní způsoby napájení motorického pohonu interiérových stínicích zařízení. Důvodem většinou bývá nemožnost zavést ke stínicímu prvku, resp. k jeho pohonu, potřebnou elektroinstalaci. Důvodů může být několik, počínaje dodatečnou instalací stínicího prvku do již hotového interiéru a místem instalace (např. prosklená stěna zimní zahrady) konče.

V takových případech je možno použít dvě řešení: (1) pohony napájené z akumulátoru dobíjeného pomocí fotovoltaického panelu slunečním zářením nebo (2) pohony napájené výlučně z baterie. Oba způsoby napájení mají své přednosti a specifická použití.

Pohony s fotovoltaickým panelem jsou vhodné zejména pro prosklené stěny, zimní zahrady a místa bez rozvodu elektrické energie. Jejich předností je především bezúdržbovost: není nutné starat se o stav baterií apod.

Naopak pohony napájené výlučně z baterií najdou uplatnění především uvnitř místnosti, u clon plnících estetické funkce nebo variabilně rozdělujících prostor.

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že pro tyto aplikace nelze použít dříve zmiňované pohony 24 V. Tyto pohony nejsou konstruovány pro bateriové napájení zejména z hlediska proudové spotřeby a také napětí 24 V je pro bateriové napájení příliš vysoké a potřebné baterie, resp. akumulátory, by byly příliš rozměrné a nákladné.

Motorický pohon prvků interiérového zastínění sice na jednu stranu vyžaduje další investici, na druhou stranu však zhodnocuje investici vloženou do samotných výrobků. Snadnější a komfortnější ovládání uživatel ocení zejména v případě rozlehlejších interiérů a většího počtu clon. Interiérové zastínění bude skutečně používat, využívat jeho přínosu ve všech uvedených oblastech. Díky tomu se investice do interiérových stínicích prvků nestane mrtvou investicí. 

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů